Sulistiyono, Sulistiyono, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia