Hartono, Hartono, Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya, Indonesia