DakhoirA. Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, v. 4, n. 2, p. 230-247, 1 Mar. 2010.