HamdiA. Z. Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang Madura. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, v. 6, n. 2, p. 215-231, 1 Mar. 2012.